Cancel·lació de la reserva

CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA

 

1. L'establiment d'allotjament turístic està obligat a informar la persona usuària, sobre les clàusules de cancel·lació.

2. La cancel·lació efectuada per l'usuari dins dels 10 dies anteriors a la data d'arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte contrari.

a) Reserva per dos o menys dies, el 50% del total de l'estada

b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 35% del preu total de l'estada.

c) Reserva per més de set dies, el 25% del preu total de l'estada.


Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

3. L'usuari té dret a cancel·lar la reserva confirmada sense penalització, sempre que es faci abans dels 10 dies anteriors a la data d'arribada, llevat de pacte en contra.



RESCABALAMENT PER RENÚNCIA D'ESTADA

La persona titular de l'establiment d'allotjament turístic està obligada a informar la persona o persones usuàries, sobre la normativa aplicable en cas de renúncia de l'estada.

Quan la persona usuària d'un establiment abandoni la unitat reservada abans de la data fins la qual la tenia reservada, la persona titular de l'establiment pot demanar fins a l'equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts.